สมาคมอาเซียน ประเทศไทย ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเชีย ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศสิงคโปร์ ประเทศบรูไน ประเทศเวียดนาม ประเทศกัมพูชา ประเทศลาว ประเทศพม่า
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน..“  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา มุ่งมั่นจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อนุรักษ์ความเป็นไทย มีทักษะการใช้เทคโนโลยี มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ใช้หลักการมีส่วนร่วม ”นายฉลาด  อินธิศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา
ยินดีต้อนรับ


นายฉลาด  อินธิศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนนายวิบูลย์  ภูกันดาน
ครู คศ.๓ สาขาศิลปะ
งานบุคลากร


นายมนัส โพธิ์ศรีวังชัย
ครู คศ.๓ สาขาแนะแนว
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางอินตา  ภูผิวเดือน
ครู คศ.๓ สาขาภาษาไทย
งานอาหารกลางวัน


นางกาญจนา  ภูสะทด
ครู คศ.๓ สาขางานบ้าน
งานอนามัยโรงเรียน


นางชยาภา  ภูปา
ครู คศ.๓ สาขาวิทยาศาสตร์
งานวิชาการ


นางสาววันทนีย์  ภูต้องใจ
ครู คศ.๓ สาขาวิทยาศาสตร์
หัวหน้างานวิชาการ


นายมาโนชย์  จันทร์ศิริ
ครู คศ.๓ สาขาคณิตศาสตร์
งานกิจการนักเรียน


นายชำนาญ ชาภูคำ
ครู คศ.๓ บรรณนารักษ์
งานพัสดุและสินทรัพย์


นายอภิรักษ์ ชารีรักษ์
ครู คศ.๓ วิทยาศาสตร์
งานวิชาการ/งานด้านICT


นายบุญช่วย กุญชะโมรินทร์
ครู คศ.๓ สาขาวิทยาศาสตร์
งานวิชาการ/งานICTโรงเรียน


นายเฉลิมพล  ภูแล่นกี่
ครู คศ.๓ สาขาสุขศึกษา
หัวหน้างานการเงินและสินทรัพย์


นางนุชนาถ  ภูกองชนะ
ครู คศ.๓ สาขาภาษาไทย
งานวิชาการ


นางศรีสมพร จันทะเลิศ
ครู คศ.๓ สาขางานเกษตร
งานวิชาการ/งานด้านICT


นางมนฤดี  พลเยี่ยม
ครู คศ.๓
งานธุรการโรงเรียนนางปณิตา  ภูงามทอง
ครู คศ.๒
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียน


สภานักเรียน
กิจกรรมประจำวัน
โครงการของสภา
สภานักเรียน
รายงานระบบควบคุมภายใน
ฐานข้อมูล EMIS
 
 
 

ประกาศจัดจ้างสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียนแบบ 017 ทรงปั้นหยา ดาวน์โหลดสำเนาประกาศ  ดาวน์โหลดรายละเอียด
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเปิดซองสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ 017 ทรงปั้นหยา

ครูวันทนีย์  ภูต้องใจ คุณครูอภิรักษ์ ชารีรักษ์
ครูผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา"หนึ่งแสนครูดี" 2554
ผอ.ฉลาด   อินธิศร  คุณครูมนฤดี  พลเยี่ยม 
ครูผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา"หนึ่งแสนครูดี" 2555

ครูผู้ได้รับรางวัลคุรุสภา"หนึ่งแสนครูดี" 2556

 
ประะกาศผลการแข่งขันวิชาการนานาชาติตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล ปี ๒๕๕๗
นักเรียนที่ชนะเลิศระดับเขตพื้นที่ฯ ในการสอบแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล ของ สพฐ.
สาขาคณิตศาสตร์/วิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๕๗
ที่
เลขประจำตัวสอบ
ชื่อ - สกุล
สาย
ระดับชั้น
รางวัลที่ได้รับ
สาขาวิชา
1 1170210006  เด็กหญิงเกษมณี  ภูสิงห์ 1 ป.6 เหรียญเงิน คณิตศาสตร์
1 3170210009  เด็กชายคุณานนท์  พลศรี 1 ป.3 เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์
2 3170210013  เด็กหญิงฉัตราภรณ์  ภูเก้าแก้ว 1 ป.6 เหรียญทอง วิทยาศาสตร์
3 3170210014  เด็กหญิงชลธิชา  ศรีวะวงศ์ 1 ป.6 เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์
4 3170210020  เด็กหญิงธารารัตน์  ภูสิงห์ 1 ป.6 เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์
5 3170210022  เด็กหญิงปณิตา  ธีระวัฒนา 1 ป.3 เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์
6 3170210023  เด็กหญิงพรรณพฤกษา  บุบผาเฮ้า 1 ป.6 เหรียญเงิน วิทยาศาสตร์
7 3170210024  เด็กหญิงพรรณิดา  อินธิแสง 1 ป.3 เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์
8 3170210026  เด็กหญิงพัชราพร  สกุลแก้ว 1 ป.6 เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์
9 3170210031  เด็กหญิงสุพัตรา  ภูกัน 1 ป.4 เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์
10 3170210035  เด็กหญิงอารยา  ทองสุข 1 ป.5 เหรียญทองแดง วิทยาศาสตร์
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มนับวันที่  26  กรกฎาคม  2549
อุณภูมิในวันนี้
Click for Bangkok, Thailand Forecast

http://data.bopp-obec.info/emis/news/news_show.php?Type_ID=1001&School_ID=1046030086 

 
 
 
 

ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ศิลปะ
สุขศึกษาและพละศึกษา
ภาษอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
รับนักเรียน 2554
แบบฟอร์มงานพัสดุ
 
   
   
สภานักเรียน

พัฒนาโดย ครูอภิรักษ์ ชารีรักษ์ : งานข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา อำเภอยางตลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
โทร.084-7990129 :E- Mail: hongheewit2451@hotmail.com :( ไม่สงวนสิทธิ์)