เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๒๕๕๗ ที่ผ่านมาคณะครูโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ไดเข้าร่วมกิจกรรมการจัดงานวันครูปี ๒๕๕๗ ที่หอประชุมอำเภอยางตลาด ในปีนี้มีคุณครูของโรงเรียนได้รับรางวัลคุรุสภา "หนึ่งแสนครูดี"  จำนวน ๔  คนได้แก่ คุณครูนุชนาถ  ภูกองชนะ  คุณครูชำนาญ  ชาภูคำ  คุณครูมาโนชญ์  จันทร์ศิริ และคุณครูกาญจนา  ภูสะทด และมีคุณครูที่ได้รับรางวัลครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศงานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ ๖๓ ที่จังหวัดนครพนม-มุกดาหาร จำนวน  ๔ คน ประกอบด้วย คุณครศรีสมพร  จันทะเลิศ  คุณครูอภิรักษ์  ชารีรักษ์ คุณครูปณิตา  ภูงามทอง และคุณครูเฉลิมพล  ภูแล่นกี่ บรรยากาศเป็นไปด้วยความ ชื่นมื่นกันทุกค

เมื่อวันอาทิตย์ที่  ๒๖ ม.ค.๒๕๕๗ ที่ผ่านมาคณะครูโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ได้นำนักเรียนเข้าร่วมสอบแข่งขันทักษะวิชาการนานาชาติตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่สากล ของ สพฐ.แข่งขันรอบแรกที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ในปีนีมีนักเรียนสมัครสอบแข่งขันระดับประถมศึกษา ป.๓-๖ จำนวน  ๓๕  คน แยกสอบสาขาวิทยาศาสตร์  ๒๙  คน  สอบสาขาคณิตศาสตร์  จำนวน  ๙  คน  ผลการแข่งขันมีนักเรียนที่ผ่านการแข่งขันรวม  ๑๑  คน  ซึ่งจะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับประเทศที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๘  มีนาคม  ๒๕๕๗  นี้

เมื่อวันที่ ๒ ม.ค.๒๕๕๗ ที่ผ่านมาสภานักเรียนโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๗  ที่เวทีเกียรติยศ โดยท่านผู้อำนวยการฉลาด  อินธิศร เป็นประธานเปิดงานโดยมีคณะครู ผู้ปกครองนักเรียนร่วมแลกเปลี่ยนของขวัญ บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ชื่นมื่นกันทุกคน ดูภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒ ม.ค.๒๕๕๗ ที่ผ่านมาหลังจากที่ได้ร่วมกิจกรรมกับสภานักเรียนโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ในแลกเปลี่ยนของขวัญเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๗  ที่เวทีเกียรติยศ แล้วท่านผู้อำนวยการฉลาด  อินธิศร และคณะครู ร่วมแลกเปลี่ยนของขวัญระหว่างคณะครูและบุคลากรของโรงเรียน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ชื่นมื่นกันทุกคน

เมื่อวันที่ ๒๕ ธ.ค.๒๕๕๖ ที่ผ่านมากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยคุณครูวิบูลย์  ภูกันดาน  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างดี นักเรียนทุกชั้นมีการแสดงกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ดูภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๗ ธ.ค.๒๕๕๖ ที่ผ่านมาโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา  นำโดยท่านผู้อำนวยการฉลาด  อินธิศร ได้ประชุมผู้ปกครองรายงานผลการเรียนในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๖ ให้ผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนได้เสียรับทราบความก้าวหน้าของการพัฒนาการเรียนการสอน และได้ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็กในความปกครอง  และมอบเงินค่าอุปกรณ์การเรียนในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๖ ซึ่งได้รับความร่วมมือกับผู้ปกครองด้วยดีเช่นเคย

เมื่อวันที่ ๒๙-๓๐ พ.ย.๒๕๕๖ ที่ผ่านมาโรงเรียนได้นำนักเรียนชั้นป.๔-ชั้น ม.๓ เข้าอบรมตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนตามแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ที่วัดบูรพาโคกเครือ บ้านโคกเครือ ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ นำโดยท่านผู้อำนวยการฉลาด อินธิศร ผู้อำนวยการโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา คณะครู และนักเรียนรวม ๑๒๐ คน ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ทำให้นักเรียนที่เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ และนำไปปฏิบัติในการดำรงชีวิตต่อไป ดูภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๙-๑๑ ธ.ค.๒๕๕๖ ที่ผ่านมาโรงเรียนได้นำนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ที่เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ จำนวน ๓ กิจกรรม ประกอบด้วยกิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์  ระดับชั้น ม.๑-๓ กิจกรรมการแข่งขันการ์ตูนอนิเมชั่น ระดับชั้น ม.๑-๓ และกิจกรรมการแข่งขันสร้างเกมคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ป.๔-๖ ที่มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม  ในการนำนักเรียนไปแข่งขันงานศิลปหัตกรรมในครั้งนี้ โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์ที่พักแรมจากแขวงการทางนครพนม ที่อำนวยความสะดวกทุกอย่างเป็นอย่างดี ทางโรงเรียนต้องขอกราบขอบพระคุณท่านรองฯภมร ทับทิบทอง และท่านรองฯนภาพิศ สุวรรณศรี เป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย

เมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา โรงเรียนได้ผ่านการประเมินโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง นายฉลาด  อินธิศร ผู้อำนวยการโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายแผนงานจัดทำโครงการเศรษฐพอเพียงให้ต่อเนื่องและหลากหลายกิจกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนเลือกกิจกรรมที่สนใจและเข้าร่วมอย่างหลากหลายในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนจึงมอบหมายให้คณะครูดำเนินกิจกรรมโครงการดังนี้ กิจกรรมการเลี้ยงจี้งหรีด คุณครูมนัส  โพธิ์ศรีวังชัย กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง คุณครูชำนาญ ชาภูคำ กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมนต์ และกิจกรรมการเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ คุณครูมาโนชญ์  จันทร์ศิริ กิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ  คุณครมนฤดี  พลเยี่ยม และในปีการศึกษา ๒๕๕๗ทางโรงเรียนได้เพิ่มกิจกรรมโครงการอีก ๒  กิจกรรมคือกิจกรรมปลูกเห็ดในโรงเรือน คุณครูอภิรักษ์  ชารีรักษ์  และกิจกรรมทำปุ๋ยหมักชีวภาพ คุณครูบุญช่วย  กุญชะโมรินทร์ รับผิดชอบ ซึ่งกิจกรรมแต่ละกิจกรรมเป็นแบบเกื่อกูลต่อกันเป็นวงจร ซึงเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดหลักปรั๙ญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้จัดกิจกรรม ดูภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๒๖  กันยายน ๒๕๕๖ นายฉลาด  อินธิศร ผู้อำนวยการโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา เป็นประธานในพิธีงานเกษียณอายุราชการของข้าราชครูในโรงเรียน ในปีนี้มีข้าราชครูเกษียณอายุราชการ ๑ คน คือ คุณครูทรงศิลป์  ภูกาสอน ซึ่งเป็นครูผู้มีคุณูปการมากมาย ในการพัฒนาโรงเรียนและมีลูกศิษย์ลูกหาของท่านมากมายที่ช่วยในการพัฒนาโรงเรียน ท่านย้ายมาดำรงตำแหน่งที่นี่ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๘ จนเกษียณอายุราชการ ท่านจึงได้ก้าวผ่าน "วันวานที่พากเพียร  สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ทางโรงเรียนและนักเรียนขอให้ท่านมีความสุขในเส้นทางแห่งความสุข...สาธุ
ดูภาพกิจกรรม

โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา โดยผอ.ฉลาด  อินธิศร คณะครู นักเรียนและครูที่รับผิดชอบโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คุณครูกาญจนา  ภูสะทด เข้าร่วมประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองพลัส ซึ่งจัดโดยงานสาธารณสุข โรงพยาบาลยางตลาด เมื่อวันที่ ๙  กันยายน  ๒๕๕๖  ที่ผ่านมาโดยมีนายแพทย์ชาญชัย  จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยางตลาดเป็นประธานในพิธี และมีโรงเรียนในตำบลยางตลาด จำนวน ๗  โรงเรียนเข้ารับการประเมินประกอบด้วย ร.ร.ยางตลาดวิทยาคาร ร.ร.พินิจฯ ร.ร.ผดุงฯ ร.ร.ชุมชนดอนยุงฯร.ร.ฮ่องฮีวิทยา ร.ร.หัวงัววิทยาคาร  ร.ร.เพิ่มพูนวิทยาคม  ดูภาพกิจกรรม  

ดร.ประเสริฐ ต้นสีนนท์ รอง ผอ.สฟป.กส.๒ เป็นประธานในพิธีเปิดงานแข่งขัน กีฬานักเรียนศูนย์เครือข่ายฯยาง ตลาด๑ ที่สนามโรงเรียนพินิจราษฎร์บำรุ ง ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๖ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีประธานศูนย์เครือข่ายฯ ผอ.มะลิจันทร์ บัณฑิต ผู้อำนวยการโรงเรียนพินิจฯ ประธานจัดงานกล่าวรายงาน พร้อมด้วยนายฉลาด  อินธิศร ผู้อำนวยการโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา นายอารยัน แสงนิกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาดีหลุมข้าววิทยา  นายเชาวเมนต์  นระแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนหลักด่านวิทยา นายโกวิท  มัชฌิมา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตอกแป้นวิทยา และผู้อำนวยการโรงเรียนในศูนย์เครือทุกโรงเรียน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  ดูภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๙  สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ร่วมกับคณะครู สภานักเรียนจัดกิจกรรมวันแม่เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ โดยเชิญผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดี ดูภาพกิจกรรม

โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา โดยท่านผอ.ฉลาด อินธิศร คณะครู นักเรียนกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ได้ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี ๒๕๕๖ ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖ โดยมีนายศักดา ภูพันลา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด และมีคณะผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรม ทางโรงเรียนต้องกราบขอบพระคุณที่ชุมชนให้ความร่วมมือด้วยดีมาตลอด บ้าน วัด โรงเรียนจะต้องเดินไปด้วยกัน ดูภาพกิจกรรม

วันนี้ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมจั ดนิทรรศการโรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียยงร่วมกับการประกวดหมู่บ้านพอเ พียงในระดับจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อคัดเลือกหมู่บ้านพอเพียงตั วแทนระดับจังหวัด ของบ้านฮ่องฮีหมู่ที่ ๑๔ นำโดยผู้ใหญ่เทวัญ ภูคะฮาต และชาวบ้านในอำเภอยางตลาดให้การ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ


เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรง เรียนฮ่องฮีวิทยา โดยท่านศักดา ภูพันลา ประธานคณะกรรมการฯ ผอ.ฉลาด อินธิศร ร่วมกับคณะครู ผู้นำชุมชนกรรมการหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน อสม. หมู่บ้านในเขตบริการและผู้ปกครอ งนักเรียนได้เข้าร่วมทำบุญอาคาร เรียนคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนอย่ างพร้อมเพียงขอให้บุญกุศลที่ร่ว มสร้างส่งผลให้ทุกท่านที่มีส่วน เกี่ยวข้องประสบโชคดีตลอดไป

ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา โดยท่านผู้อำนวยการฉลาด อินธิศร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา สภานักเรียน และคณะผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการ ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ และเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนให้กับพระภิกษุสงฆ์ วัดในเขตบริการ ๓ วัด เพื่อสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมให้ดำรงอยู่ต่อไป

วันนี้ ๑๑  ก.ค. ๕๖ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน โดยท่านประธานศักดา  ภูพันลา และท่านผอ.ฉลาด  อินธิศร ประชุมคณะ กรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษา เพื่อสรุปรายงานผลการก่อสร้างอาคารเรียนคอมพิวเ ตอร์และการจัดงานทำบุญเลี้ย งพระอาคารเรียนใหม่ ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคมนี้ ..ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมทำบุญนะครับ....

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา นำโดยผู้อำนวยการฉลาด  อินธิศร และคณะผู้กำกับลูกเสือนำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมพิธี สวนสนามเนื่องในวันสถาปนากองลูกเสือไทย และมอบเครื่องหมายวูดแบ็ดให้กับ ผู้กำกับลูกเสือที่ผ่านการประเมินขั้นที่๕ ที่สนามโรงเรียนพินิจฯ ซึ่งมีท่านรองฯแสวง ศิริพัฒน์ รองผู้อำนวยการ สพป.กส.๒ เป็นประธานในพิธีและมีผู้บริหาร โรงเรียน ผู้กำกับกองลูกเสือในสังกัดศูนย์เครือข่ายฯเข้าร่วมพิธ๊อย่างพร้อมเพรียง ซึ่งจัดกิจกรรมโดยศูนย์เครือข่ายฯยางตลาด๑

วันที่ ๕ ก.ค. ๕๖ โรงเรียนได้ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตามโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยง (Coaching & Mentoring) จากคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม นำโดยท่าน ดร.กนกวรรณ ศรีวาปี รองคณบดีคณะครุศาสตร์มหาวิทยา ลัยราชภัฎมหาสารคาม ท่านผศ.ดร.สุรกานต์ จังหาร พร้อมคณาจารย์อีกหลายท่าน พร้อมด้วยท่านศน.สุทัศน์ เพียงแก้ว ศน.สพป.กส.๒ ที่รับผิดชอบศูนย์เครือข่าย ยางตลาด ๑ ร่วมให้คำแนะนำ และให้คำปรึกษาซึ่งคณะครูโร งเรียนฮ่องฮีวิทยาได้รับคำชี้้แนะในการนำไปพัฒนาการเรียนการสอนเป็นอย่างมาก ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณคณะนิเทศ ติดตามฯเป็นอย่างยิ่ง ที่ให้คำชี้แนะ ให้คำปรึกษาปัญหาการจัดการเ รียนการสอนของครูอย่างเป็นกัลยาณมิตร

คณะกรรมการสภานักเรียนร่วมกับโครงการวันสุนทรภู่ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒๖ มิ.ย. ๕๖ ที่ผ่านมามีกิจกรรมการแสดงผลงาน ของท่านสุนทรภู่ที่หลากหลายของนักเรียน โดยสภานักเรียนซึ่งนำโดย เด็กหญิงจิตรกัญญา นามสง ประธานสภานักเรียน โดยมีท่านผอ.ฉลาด อินธิศร เป็นประธานในพิธี คุณครูมนัส โพธิ์ศรีวังชัย ประธานจัดงาน

โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และสภาพภูมิทัศน์ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2556 ซึ่งได้กำหนดวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้และปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในโรงเรียน ในปัจจุบันโรงเรียนกำลังปรับปรุงหลายด้านเพื่อให้เป็นโรงเรียนน่าอยู่ น่าเรียน เอื้
อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ภาพกิจกรรม

วันนี้ (๒๕  มิ.ย. ๒๕๕๖)โรงเรียนได้ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพการศึกษา จากสพป.กส.๒ นำโดยท่านรอง ผอ.สพป.กส.๒ .ท่าน แสวง  ศิริพัฒน์ และคณะกรรมการ อีก ๔ ท่านประกอบด้วย ผอ.เพทาย  ภูมาศ  ประธานศูนย์เครือข่ายฯยางตลาด ๑ ผอ.มะลิจันทร์  บัณฑิต ผอ.มาโนช  ภูคงกิ่ง และ ศน.สุทัศน์  เพียงแก้ว  ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารและคณะครจำนวน  ๙  คน เข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการระบบพี่เลี้ยง(Caoching&Mentoring) จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคามร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ ในระหว่างวันที่ ๘-๙  มิถุนายน  ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ภาพกิจกรร

การอบรมภาษาอังกฤษให้กับครูที่ไม่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษที่สำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๒  เป็นเจ้าภาพจัดอบรมใก้กับคณะครูในจังหวัดภาคอีสานตอนบน จำนวน ๓  รุ่นๆ ละ ๑๐๐  คน ที่โรงแรม Centar Hotel จังหวัดขอนแก่น ทางโรงเรียนส่งคณุอภิรักษ์  ชารีรักษ์ เข้าร่วมอบรมฯ ภาพกิจกรรม

กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนปีการศึกษา ๒๕๕๖ ตามระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยสภานักเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งจัดการเลือกตั้งขึ้นในวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ซึ่งปีนี้มีนักเรียนระดับมัธยมฯต้น สมัครรับเลือกตั้ง ๒ คน ปรากฎว่าเด็กหญิงจิตรกัญญา  นามสง นักเรียนชั้นมัธยมฯปีที่ ๒ ได้รับเลือกตั้ง ภาพกิจกรร

การประชุมประจำเดือนของคณะครูปัจจุบันใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการโดยท่านผู้อำนวยการฉลาด  อินธิศร ซึงการประชุมในแต่ละครังจะประชุมโดยใช้โปรเจคเตอร์ในการนำเสนอและหลังการประชุมก็จะปริ้นซ์บันทึกการประชุมมอบให้คณะครูเพื่อนำไปดำเนินการตามที่ได้รับมอบหมายในที่ประชุมภาพกิจกรรม

การก่อสร้างอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งได้งบประมาณจากผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี 2556 ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน คณะครู ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกันจัดทำขึ้นโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างจะสิ้นสุดสัญญาก่อสร้างสิ้นเดือนมิถุนายนนี้  ภาพกิจกรรม

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา  ๒๕๕๖ ซึ่งงานกิจการจัดขึ้นเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา ภาพกิจกรรม

นายบวร  เทศารินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ เป็นประธานเปิดการอบรมนักเรียน" English Summer Camp " ของโรงเรียนในอำเภอยางตลาด และอำเภอฆ้องชัย ที่ ศูนย์โอท็อป องค์การบริหารส่วนตำบลยางตลาด และโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา มีนักเรียนระดับประถมฯและมัธยมฯต้น เข้าร่วมกว่า ๓๐๐ คน ภาพกิจกรรม

ในวันที่ ๑๕  มีนาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา นายฉลาด  อินธิศร ผู้อำนวยการโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรและเอกสารการจบหลักสูตร ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษาปีการศึกษา ๒๕๕๕ และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี และนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนในด้านต่างๆ ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ จำนวน ทั้งสิ้น ๔๗ ทุน ซึ่งได้จากกองทุนเพื่อการศึกษาที่คณะครูและชุมชนร่วมกันตัดตั้งขึ้น ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการผ้่าป่าเพื่อการศึกษาเพื่อสรุปงานผ้าป่าโรงเรียนเมื่อวันที่ ๑๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา โดยใช้ข้อมูลบริจาค ณ วันที่ ๒๒  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖ สรุปยอดบริจาค เป็นเงิน   ๕๓๔,๓๓๖.๗๕   บาท ภาพกิจกรรม

ในวันเสาร์ที่ ๙  มีนาคม ๒๕๕๖ โรงเรียนมอบหมายให้คุณครูอภิรักษ์ ชารีรักษ์ คุณครูบุญช่วย กุญชะโมรินทร์ และคุณครูชำนาญ ชาภูคำ นำนักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๐ คน ที่เป็นตัวแทนสพป.กส.๒ สาขาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมแข่งขันวิชาการนานาชาติ ระดับประเทศ ที่ โรงเรียนมหาไถ่ศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการแข่งขันวิชาการนานาชาติ ปี ๒๕๕๖ จังหวัดขอนแก่น  ภาพกิจกรรม

การจัดงานต้อนรับผ้าป่าเพื่อการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา สำเร็จลุลว่งด้วยความร่วมมือของคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่จะลืมไม่ได้ที่ทำให้งานนี้บรรลุตามเป้าหมายก็คือศิษย์เก่าของฮ่องฮีวิทยา ทุกรุ่น ที่ให้ความสำคัญของการจัดงาน ในนามคณะกรรมการจัดงานต้องขอขอบคุณพระคุณท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ให้ความกรุณาโรงเรียนฮ่องฮีวิทยาด้วยดีตลอดมา ยอดรวมกองผ้าป่า ณ วันที่ 20  กุมภาพันธ์  ได้เงินทั้งสิ้น 529,856.75 บาท  แต่ยังเหลืออีกหลายสายที่กำลังติดต่อส่งมา คาดว่าน่าจะบรรเป้าที่ตั้งไว้เพื่อสร้างอาคารเรียนคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนและเเพื่อการสืบค้นเป็นแหล่งวิชาการของชุมชภาพกิจกรรม

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา ท่านศักดา  ภูพันลา และคณะกรรมการผ้าป่า เยี่ยมคณะศิษย์เก่าประธานอุปถัมภ์กองผ้าป่าเพื่อการศึกษาสมทบทุนสร้างอาคารเรียนคอมพิวเตอร์ โดยมีศิษย์เก่าโรงเรียนทุกคนให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ภาพกิจกรรม

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖ ทางโรงเรียนนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันวิชาการนานาชาติระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๒ สาขาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ผลปรากฎว่านักเรียนผ่านเกณฑ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๐ คน และจะเข้าสอบในระดับภาคที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ ๘  มีนาคม ๒๕๕๖ ภาพกิจกรรม ประกาศผลสอบอย่างเป็นทางการ

ในวันที่  ๑๑ มกราคม  ๒๕๕๖  คณะครูโรงเรียนฮ่องฮีวิทยาคาร จัดกิจกรรมนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่จังหวัดร้อยเอ็ย และเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ปี๒๕๕๖ ตามโครงการนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๕๕ ซึงศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่มหาเจดีย์ใหญ่ชัยมงมล วัดบูรพาราม วัดเหนือ พิพิธภัณฑ์บุคคลสำคัญ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำจืด บึงผลาญชัยและอีกหลายที่
(ภาพกิจกรรม)

ในวันครู 16 มกราคม 2556 ขอแสดงความยินดี กับท่านผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูอีก 3 ท่านที่ได้รับรางวัลคุรุสภา"รางวัลหนึ่งแสนครูดี" โดยท่านผู้อำนวยการฉลาด อินธิศร คุณครูมนฤดี  พลเยี่ยม คุณครูปณิตา  ภูงามทอง และคุณครูรุ่งฤดี  เบ้ามงมล(ท่านย้ายคืนถิ่นที่จังหวัดเลย) ภาพกิจกรรมวันครู


ในวันที่ ๒ มกราคม  ๒๕๕๖ 
คณะครู และสภานักเรียนโรงเรียนฮ่องฮีวิทยาคาร จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๖ ในวันที่ ๒ มกราคม   ๒๕๕๖ (ภาพกิจกรรม)

ในวันที่  ๒ มกราคม  ๒๕๕๖  คณะครูโรงเรียนฮ่องฮีวิทยาคาร ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและแลกเปลี่ยนของขวัญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่  ๒๕๕๖(ภาพกิจกรรม)

ในวันที่  ๒๐-๒๑   ธันวาคม  ๒๕๕๕  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยาคาร จัดกิจกรรมเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ที่ค่ายลูกเสือริมปาวแคมป์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้การเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา และเพื่อเป็นการปฏิบัติงานตามโครงการฯในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ภาพกิจกรรม)

ในวันที่ ๒๗-๒๘  ธันวาคม  ๒๕๕๕  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยาคาร จัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมเฉลฃิมพระเกียรติ ๘๕  พรรษา
ที่วัดเวฬุวัน อำเภอสหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์  ในระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ ธันวาคม  ๒๕๕๕ ตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ภาพกิจกรรม)


ในวันที่  ๑๙  ธันวาคม  ๒๕๕๕  โรงเรียนฮ่องฮีวิทยาคาร จัดกิจกรรมประเมินสมรรถภาพลูกเสือสำรอง-ยุวกาชาด เพื่อให้การเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรสถานศึกษา และเพื่อเป็นการปฏิบัติงานตามโครงการฯในแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ (ภาพกิจกรรม)
ดูภาพกิจกรรมปี 2555                     ดูภาพกิจกรรมปี 2556