โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา  ยินดีต้อนรับ สู่เวบไซต์เพื่อการศึกษา
นายฉลาด   อินธิศร
ผู้อำนวยการโรงเรียนฮ่องฮีวิทยา

ยินดีต้อนรับ
ข้อมูลโรงเรีย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
บุคลากร
คณะกรรมการพื้นฐาน
 ข้อมูลนักเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ผลงานดีเด่นบุคลากร
ผลงานดีเด่นนักเรียน
กิจกรรมเด่นโรงเรียน
Database Website ::
ศูนย์ปฏิบัติการ สพฐ.
กลุ่มสารสนเทศ สนผ.
Data On Web
ศูนย์ปฎิบัติการ GPA
ฐานข้อมูลครู ICT
ค้นหาเว็บไซต์ ร.ร.
OBEC Services ::
การขอพื้นที่ฝากเว็บ
การขออีเมล์ OBEC
การขอเว็บบอร์ด
การอัพโหลดเว็บ
แก้ไขปัญหา moenet
เพิ่มลิงค์เว็บโรงเรียน
โหลดโลโก้ สพฐ.
ที่อยู่ สพท.
รายชื่อโรงเรียน
เวบไซต์โรงเรียนสังกัด สพฐ.
เวบไซต์หน่วยงาน
 
 
 
 
 
 

ประวัติและผลงานบุคลากรของโรงเรียน
นายมนัส   โพธิ์ศรีวัชัย  
ตำแหน่ง  ครู  คศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(แนะแนว)
ผลงานดีเด่น
นายวิบูลย์   ภูกันดาน  
ตำแหน่ง  ครู  คศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ศิลปะ)
ผลงานดีเด่น
-บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
และรางวัลครูเกียรติยศ (Teacher Awards) ปี2545
- ครูผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2546
- ครูผู้มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ปี 2547

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมการสร้างภาพปะติด ระดับมัธยมฯต้น ปี 2552
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมการสร้างภาพปะติด ระดับมัธยมฯต้น ปี 2553ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง  กิจกรรมการวาดภาพไทยประเพณี ระดับมัธยมฯต้น ปี 2554
นายทรงศิลป์   ภูกาสอน   
ตำแหน่ง  ครู  คศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(สังคมฯ)
ผลงานดีเด่น

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมการสร้างภาพปะติด ระดับมัธยมฯต้น ปี 2552
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมการสร้างภาพปะติด ระดับมัธยมฯต้น ปี 255 3
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง  กิจกรรมการวาดภาพไทยประเพณี ระดับมัธยมฯต้น ปี 2554

นายชำนาญ  ชาภูคำ
ตำแหน่ง  ครู  คศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(บรรณรักษ์)
ผลงานดีเด่น
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การสร้างค่ายพักแรม) ระดับมัธยมฯต้น 2553
นายมาโนชญ์  จันทร์ศิริ
ตำแหน่ง  ครู  คศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(คณิตศาสตร์)
ผลงานดีเด่น
นายบุญช่วย  กุญชะโมรินทร์   
ตำแหน่ง  ครู  คศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(วิทยาศาสตร์)
ผลงานดีเด่น
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การใช้เข็มทิศ) ระดับประถมฯ 4-6 2552
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การสร้างค่ายพักแรม) ระดับมัธยมฯต้น 2553

นายอภิรักษ์  ชารีรักษ์
ตำแหน่ง  ครู  คศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(วิทยาศาสตร์)
ผลงานดีเด่น
-ข้าราชการครูดีเด่นวันประถมฯ ปี2545
-บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
และรางวัลครูเกียรติยศ (Teacher Awards) ปี2545
- ครูผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ปี 2546
- ครูผู้มีผลการปฏิบัติงานยอดเยี่ยม ปี 2547
- ครูผู้ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี 2548
- คุณครูดีที่หนูรัก ปี 2550
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน  กิจกรรมการสร้างเกมคอมพิวเตอร์   ระดับประถม ปี 2553
- ได้รับรางวัลคุรุสภา "หนึ่งแสนครูดี" ปี 2554

นายเฉลิมพล  ภูแล่นกี่   
ตำแหน่ง  ครู  คศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(สุขศึกษา)
ผลงานดีเด่น
- ครูผู้ปฏิบัติการสอนพลศึกษา ดีเด่น ปี 2549

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การใช้เข็มทิศ) ระดับประถมฯ 4-6 2552
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(การสร้างค่ายพักแรม) ระดับมัธยมฯต้น 2553

นางสาววันทนีย์  ภูต้องใจ   
ตำแหน่ง  ครู  คศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(วิทยาศาสตร์)
ผลงานดีเด่น
- คุณครูผู้มีคุณธรรม    ปี 2550

- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน  กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์   ระดับมัธยมฯต้น ปี 2553
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน  กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์   ระดับมัธยมฯต้น ปี 2554
- ได้รับรางวัลคุรุสภา "หนึ่งแสนครูดี" ปี 2554
นายนวรัตน์   ปะวะเสนัง
ตำแหน่ง  ครู  คศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศา(ปฐมวัย)
ผลงานดีเด่น
นางอินตา  ภูผิวเดือน   
ตำแหน่ง  ครู  คศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(ภาาาไทย)
ผลงานดีเด่น
- คุณครดีที่หนูรัก    ปี 2550
นาชยาภา   ภูปา   
ตำแหน่ง  ครู  คศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(วิทยาศาสตร์)
ผลงานดีเด่น
นางกาญจนา  ภูสะทด   
ตำแหน่ง  ครู  คศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ(การงานอาชีพฯ)
ผลงานดีเด่น
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยพื้นเมืองอนุรักษ์    ระดับมัธยมฯต้น ปี 2554
นางมนฤดี  พลเยี่ยม   
ตำแหน่ง  ครู  คศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงานดีเด่น
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยพื้นเมืองอนุรักษ์    ระดับมัธยมฯต้น ปี 2554

นางนุชนาถ   ภูกองชนะย  
ตำแหน่ง  ครู  คศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงานดีเด่น
- ครูดีในดวงใจ 2548
- ครูภาษาไทยดีเด่น ปี 2549

- ครูรักการอ่านยอดเยี่ยม  ปี 2550

นางปณิตา   ภูงามทอง
ตำแหน่ง  ครู  คศ.1
วิทยฐานะ -
ผลงานดีเด่น
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยพื้นเมืองอนุรักษ์    ระดับมัธยมฯต้น ปี 2554
นางรุ่งฤดี    เบ้ามงคล
ตำแหน่ง  ครู  คศ.2
วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
ผลงานดีเด่น
- ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง  กิจกรรมนาฏศิลป์ไทยพื้นเมืองอนุรักษ์    ระดับมัธยมฯต้น ปี 2554

นางศรีสมพร  จันทะเลิศ
ตำแหน่งครู  คศ.3
วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
ผลงานดีเด่น
- - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน  กิจกรรมการสร้างเกมคอมพิวเตอร์   ระดับประถม ปี 2553
- - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน  กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์   ระดับมัธยมฯต้น ปี 2553
- - ครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญเงิน  กิจกรรมโครงงานคอมพิวเตอร์   ระดับมัธยมฯต้น ปี 2554
- ได้รับรางวัลคุรุสภา "หนึ่งแสนครูดี" ปี 2554

จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
เริ่มนับวันที่  26  กรกฎาคม  2549
 
ค้นหาข้อมูลด้วยGoogle   
 

กลับหน้าหลัก

พัฒนาโดย ครูอภิรักษ์   ชารีรักษ์ : งานข้อมูลสารสนเทศ : โรงเรียนฮ่องฮีวิทยา อำ้ภอยางตลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
โทร.084-7990129 :E- Mail  krubeng@thaimail.com : http://school.obec.go.th/siewthai
( ไม่สงวนสิทธิ์)